Jiwen Lu

Associate Professor

Department of Automation

Tsinghua University, China

Tel: +86 (10) 62795528

Office: Room 626D, Central Main Building

Email: lujiwen@tsinghua.edu.cn


Education

Ph.D. degree, Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 2011

M.Eng. degree, Signal and Information Processing, Xi'an University of Technology, China, 2006

B.Eng. degree, Mechanical Engineering, Xi'an University of Technology, China, 2003

Work Experience

Associate Professor, Department of Automation, Tsinghua University, China, 2015.11-present

Research Scientist, Advanced Digital Sciences Center, Singapore, 2011.3-2015.11

Assistant Lecturer, Department of Information Sciences, Xi'an University of Technology, China, 2003.7-2007.7

Research Interests

Computer Vision: Object Detection, Scene Understanding, Visual Forensics

Machine Learning: Foundation Models, Representation Learning, Similarity Learning

Ummanned Systems: Autonomous Driving, Robotic Grasping, Visual Navigation

Professional Activities

Fellow, International Association of Pattern Recognition (IAPR), 2020-

Member, Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Technical Committee, IEEE Signal Processing Society, 2021-

Member, Multimedia Signal Processing Technical Committee, IEEE Signal Processing Society, 2018-

Member, Information Forensics and Security Technical Committee, IEEE Signal Processing Society, 2016-2018

Member, Multimedia Systems and Applications Technical Committee, IEEE Circuits and Systems Society, 2017-

Member, Visual Signal Processing and Communications Technical Committee, IEEE Circuits and Systems Society, 2019-

Member, Conference Committee, IEEE Biometrics Council, 2017-

Member, Young Biometrics Researcher Committee, IEEE Biometrics Council, 2018-

Co-Editor-in-Chief, Pattern Recognition Letters, 2019-

Associate Editor, IEEE Transactions on Image Processing, 2018-

Associate Editor, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2018-2021

Associate Editor, IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, 2018-

Associate Editor, Pattern Recognition, 2017-

Associate Editor, Journal of Visual Communications and Image Representation, 2017-

Associate Editor, Pattern Recognition Letters, 2015-2018

General Co-Chair, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022

Program Co-Chair, IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2023

Program Co-Chair, IEEE International Conference on Visual Communication and Image Processing (VCIP), 2022

Program Co-Chair, IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance (AVSS), 2021

Program Co-Chair, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2020

Area Chair, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023

Area Chair, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020, 2021

Area Chair, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2021

Area Chair, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2015, 2017, 2018, 2019

Area Chair, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Area Chair, IEEE/IAPR International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2018, 2020

Publications

Selected Journal Papers

 1. Yongming Rao, Zuyan Liu, Wenliang Zhao, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Dynamic Spatial Sparsification for Efficient Vision Transformers and Convolutional Neural Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 2. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Zheng Zhu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, GFNet: Global Filter Networks for Visual Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 3. Yi Wei, Shaohui Liu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Depth-Guided Optimization of Neural Radiance Fields for Indoor Multi-view Stereo, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 4. Wenzhao Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Metric Learning with Adaptively Composite Dynamic Constraints, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 5. Hui Li, Tianyang Xu, Xiao-Jun Wu, Jiwen Lu, and Josef Kittler, LRRNet: A Novel Representation Learning Guided Fusion Network for Infrared and Visible Images, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 6. Haotong Qin, Yifu Ding, Xiangguo Zhang, Jiakai Wang, Xianglong Liu, and Jiwen Lu, Diverse Sample Generation: Pushing the Limit of Generative Data-free Quantization, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 7. Ziwei Wang, Changyuan Wang, Xiuwei Xu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Quantformer: Learning Extremely Low-Precision Vision Transformers, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 8. Ziwei Wang, Han Xiao, Yueqi Duan, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Learning Deep Binary Descriptors via Bitwise Interaction Mining, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 9. Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Dalong Du, Jiwen Lu, and Jie Zhou, WebFace260M: A Benchmark for Million-Scale Deep Face Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 10. Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, PointGLR: Unsupervised Structural Representation Learning of 3D Point Clouds, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 11. Haoxin Li, Wei-Shi Zheng, Jianguo Zhang, Haifeng Hu, Jiwen Lu, and Jian-Huang Lai, Egocentric Action Recognition by Automatic Relation Modeling, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 12. Mantang Guo, Junhui Hou, Jing Jin, Hui Liu, Huanqiang Zeng, and Jiwen Lu, Content-aware Warping for View Synthesis, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2023.
 13. Cheng Ma, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Structure-Preserving Image Super-Resolution, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2022.
 14. Ziwei Wang, Jiwen Lu, Ziyi Wu, and Jie Zhou, Learning Efficient Binarized Object Detectors with Information Compression, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2022.
 15. Kun Song, Junwei Han, Gong Cheng, Jiwen Lu, and Feiping Nie, Adaptive Neighborhood Metric Learning, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2022.
 16. Ziwei Wang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Learning Channel-wise Interactions for Binary Convolutional Neural Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021.
 17. Wenzhao Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Hardness-Aware Deep Metric Learning, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021.
 18. Yansong Tang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Comprehensive Instructional Video Analysis: The COIN Dataset and Performance Evaluation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2021.
 19. Hao Liu, Jiwen Lu, Minghao Guo, Suping Wu, and Jie Zhou, Learning Reasoning-Decision Networks for Robust Face Alignment, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2020.
 20. Venice Erin Liong, Jiwen Lu, Ling-Yu Duan, and Yap-Peng Tan, Deep Variational and Structural Hashing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2020.
 21. Yongming Rao, Jiwen Lu, Ji Lin, and Jie Zhou, Runtime Network Routing for Efficient Image Classification, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2019.
 22. Yueqi Duan, Jiwen Lu, Ziwei Wang, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Learning Deep Binary Descriptor with Multi-Quantization, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2019.
 23. Kevin Lin, Jiwen Lu, Chu-Song Chen, Jie Zhou, and Ming-Ting Sun, Unsupervised Deep Learning of Compact Binary Descriptors, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2019.
 24. Jiwen Lu, Venice Erin Liong, and Jie Zhou, Simultaneous Local Binary Feature Learning and Encoding for Homogeneous and Heterogeneous Face Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2018.
 25. Yueqi Duan, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Context-Aware Local Binary Feature Learning for Face Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2018.
 26. Hao Liu, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Two-Stream Transformer Networks for Video-based Face Alignment, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2018.
 27. Junlin Hu, Jiwen Lu, and Yap-Peng Tan, Sharable and Individual Multi-view Metric Learning, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2018.
 28. Jiwen Lu, Venice Erin Liong, Xiuzhuang Zhou, and Jie Zhou, Learning Compact Binary Face Descriptor for Face Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2015.
 29. Jiwen Lu, Xiuzhuang Zhou, Yap-Peng Tan, Yuanyuan Shang, and Jie Zhou, Neighborhood Repulsed Metric Learning for Kinship Verification, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2014.
 30. Weihong Deng, Jiani Hu, Jiwen Lu, and Jun Guo, Transform-Invariant PCA: A Unified Approach to Fully Automatic Face Alignment, Representation, and Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2014.
 31. Jiwen Lu, Yap-Peng Tan, and Gang Wang, Discriminative Multimanifold Analysis for Face Recognition from a Single Training Sample Per Person, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) , 2013.

Selected Conference Papers

 1. Yuanhui Huang, Wenzhao Zheng, Yunpeng Zhang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Tri-Perspective View for Vision-Based 3D Semantic Occupancy Prediction, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 2. Wenliang Zhao, Yongming Rao, Weikang Shi, Zuyan Liu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, DiffSwap: High-Fidelity and Controllable Face Swapping via 3D-Aware Masked Diffusion, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 3. Shuai Shen, Wenliang Zhao, Zibin Meng, Wanhua Li, Zheng Zhu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, DiffTalk: Crafting Diffusion Models for Generalized Audio-Driven Portraits Animation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 4. Chengkun Wang, Wenzhao Zheng, Junlong Li, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Deep Factorized Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 5. Xiuwei Xu, Ziwei Wang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Binarizing Sparse Convolutional Networks for Efficient Point Cloud Analysis, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 6. Muheng Li, Yueqi Duan, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Diffusion-SDF: Text-to-Shape via Voxelized Diffusion, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 7. Yansong Tang, Jinpeng Liu, Aoyang Liu, Bin Yang, Wenxun Dai, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Xiu Li, FLAG3D: A 3D Fitness Activity Dataset with Language Instruction, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 8. Shiyi Zhang, Wenxun Dai, Sujia Wang, Xiangwei Shen, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Yansong Tang, LOGO: A Long-Form Video Dataset for Group Action Quality Assessment, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2023.
 9. Borui Zhang, Wenzhao Zheng, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Bort: Towards Explainable Neural Networks with Bounded Orthogonal Constraint, International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023.
 10. Junlong Li, Guangyi Chen, Yansong Tang, Jinan Bao, Kun Zhang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, GAIN: On the Generalization of Instructional Action Understanding, International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023.
 11. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Yansong Tang, Jie Zhou, Ser-Nam Lim, and Jiwen Lu, HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022.
 12. Ziyi Wang, Xumin Yu, Yongming Rao, Jie Zhou, and Jiwen Lu, P2P: Tuning Pre-trained Image Models for Point Cloud Analysis with Point-to-Pixel Prompting, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022.
 13. Wanhua Li, Xiaoke Huang, Zheng Zhu, Yansong Tang, Xiu Li, Jie Zhou, and Jiwen Lu, OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022.
 14. Wanhua Li, Zhexuan Cao, Jianjiang Feng, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Label2Label: A Language Modeling Framework for Multi-Attribute Learning, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 15. Wenzhao Zheng, Yuanhui Huang, Borui Zhang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Dynamic Metric Learning with Cross-Level Concept Distillation, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 16. Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Yueqi Duan, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Learning Dynamic Facial Radiance Fields for Few-Shot Talking Head Synthesis, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 17. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Jie Zhou, and Jiwen Lu, AMixer: Adaptive Weight Mixing for Self-Attention Free Vision Transformers, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 18. Yi Wei, Zibu Wei, Yongming Rao, Jiaxin Li, Jie Zhou, and Jiwen Lu, LiDAR Distillation: Bridging the Beam-Induced Domain Gap for 3D Object Detection, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 19. Cheng Ma, Jingyi Zhang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Learning Series-Parallel Lookup Tables for Efficient Image Super-Resolution, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 20. Quan Zheng, Ziwei Wang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Shap-CAM: Visual Explanations for Convolutional Neural Networks based on Shapley Value, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 21. Jiyuan Zhang, Lulu Tang, Zhaofei Yu, Jiwen Lu, and Tiejun Huang, Spike Transformer: Monocular Depth Estimation for Spiking Camera, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022.
 22. Jinglin Xu, Yongming Rao, Xumin Yu, Guangyi Chen, Jie Zhou, and Jiwen Lu, FineDiving: A Fine-grained Dataset for Procedure-aware Action Quality Assessment, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.(oral)
 23. Yu Zheng, Yueqi Duan, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Qi Tian, HyperDet3D: Learning a Scene-conditioned 3D Object Detector, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.(oral)
 24. Borui Zhang, Wenzhao Zheng, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Attributable Visual Similarity Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 25. Tianpei Gu, Guangyi Chen, Junlong Li, Chunze Lin, Yongming Rao, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 26. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Guangyi Chen, Yansong Tang, Zheng Zhu, Guan Huang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, DenseCLIP: Language-Guided Dense Prediction with Context-Aware Prompting, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 27. Muheng Li, Lei Chen, Yueqi Duan, Zhilan Hu, Jianjiang Feng, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 28. Yunpeng Zhang, Wenzhao Zheng, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Dimension Embeddings for Monocular 3D Object Detection, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 29. Xiuwei Xu, Yifan Wang, Yu Zheng, Yongming Rao, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Back to Reality: Weakly-supervised 3D Object Detection with Shape-guided Label Enhancement, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 30. Ziyi Wang, Yongming Rao, Xumin Yu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 31. Xumin Yu, Lulu Tang, Yongming Rao, Tiejun Huang, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Point-BERT: Pre-training 3D Point Cloud Transformers with Masked Point Modeling, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 32. Han Xiao, Ziwei Wang, Zheng Zhu, Jie Zhou, and Jiwen Lu, Shapley-NAS: Discovering Operation Contribution for Neural Architecture Search, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022.
 33. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Zheng Zhu, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Global Filter Networks for Image Classification, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2021.
 34. Yongming Rao, Wenliang Zhao, Benlin Liu, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Cho-Jui Hsieh, DynamicViT: Efficient Vision Transformers with Dynamic Token Sparsification, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2021.
 35. Xumin Yu, Yongming Rao, Ziyi Wang, Zuyan Liu, Jiwen Lu, and Jie Zhou, PoinTr: Diverse Point Cloud Completion with Geometry-Aware Transformers, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.(oral)
 36. Yi Wei, Shaohui Liu, Yongming Rao, Wang Zhao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Guided Optimization of Neural Radiance Fields for Indoor Multi-view Depth Estimation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.(oral)
 37. Xumin Yu, Yongming Rao, Wenliang Zhao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Group-aware Contrastive Regression for Action Quality Assessment, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 38. Yongming Rao, Guangyi Chen, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Counterfactual Attention Learning for Fine-Grained Visual Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 39. Yongming Rao, Benlin Liu, Yi Wei, Jiwen Lu, Cho-Jui Hsieh, and Jie Zhou, RandomRooms: Unsupervised Pre-training from Synthetic Shapes and Randomized Layouts for 3D Object Detection, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 40. Wenliang Zhao, Yongming Rao, Ziyi Wang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Towards Interpretable Deep Metric Learning with Structural Matching, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 41. Guangyi Chen, Junlong Li, Nuoxing Zhou, Liangliang Ren, and Jiwen Lu, Personalized Trajectory Prediction via Distribution Discrimination, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 42. Guangyi Chen, Junlong Li, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Human Trajectory Prediction via Counterfactual Analysis, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 43. Ziwei Wang, Han Xiao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Generalizable Mixed-Precision Quantization via Attribution Rank Preservation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 44. Ziwei Wang, Yunsong Wang, Ziyi Wu, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Instance Similarity Learning for Unsupervised Feature Representation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 45. Wenzhao Zheng, Borui Zhang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Relational Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 46. Zheng Zhu, Xianda Guo, Tian Yang, Junjie Huang, Jiankang Deng, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Gait Recognition in the Wild: A Benchmark, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 47. Bingyao Yu, Wanhua Li, Xiu Li, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Frequency-aware Spatiotemporal Transformers for Video Inpainting Detection, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021.
 48. Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Structure-Aware Face Clustering on a Large-scale Graph with 10^7 Nodes, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 49. Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Chen Xinze, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du, and Jie Zhou, WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 50. Wanhua Li, Shiwei Wang, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Meta-Mining Discriminative Samples for Kinship Verification, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 51. Wanhua Li, Xiaoke Huang, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Learning Probabilistic Ordinal Embeddings for Uncertainty-Aware Regression, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 52. Guoli Wang, Jiaqi Ma, Qian Zhang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Pseudo Facial Generation with Extreme Poses for Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 53. Wenzhao Zheng, Chengkun Wang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Compositional Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 54. Shuyan Li, Xiu Li, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Self-Supervised Video Hashing via Bidirectional Transformers, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 55. Yunpeng Zhang, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Objects are Different: Flexible Monocular 3D Object Detection, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 56. Yi Wei, Ziyi Wang, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, PV-RAFT: Point-Voxel Correlation Fields for Scene Flow Estimation of Point Clouds, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021.
 57. Wanhua Li, Yueqi Duan, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Graph-Based Social Relation Reasoning, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 58. Guangyi Chen, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Temporal Coherence or Temporal Motion: Which is More Critical for Video-based Person Re-identification?, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 59. Guangyi Chen, Yuhao Lu, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Credible Metric Learning for Unsupervised Domain Adaptation Person Re-identification, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 60. Ziwei Wang, Quan Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Hashing with Active Pairwise Supervision, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 61. Lijie Liu, Chufan Wu, Jiwen Lu, Lingxi Xie, Jie Zhou, and Qi Tian, Reinforced Axial Refinement Network for Monocular 3D Object Detection, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 62. Yu Zheng, Danyang Zhang , Sinan Xie, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Rotation-robust Intersection over Union for 3D Object Detection, European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.
 63. Wenzhao Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Structural Deep Metric Learning for Room Layout Estimation, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 64. Liangliang Ren, Yangyang Song, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Spatial Geometric Reasoning for Room Layout Estimation via Deep Reinforcement Learning, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 65. Benlin Liu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Cho-Jui Hsieh, MetaDistiller: Network Self-boosting via Meta-learned Top-down Distillation, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020.
 66. Yansong Tang, Zanlin Ni, Jiahuan Zhou, Danyang Zhang, Jiwen Lu, Ying Wu, and Jie Zhou, Uncertainty-Aware Score Distribution Learning for Action Quality Assessment, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020. (oral)
 67. Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Global-Local Bidirectional Reasoning for Unsupervised Representation Learning of 3D Point Clouds, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020.
 68. Ziwei Wang, Ziyi Wu, Jiwen Lu, and Jie Zhou, BiDet: An Efficient Binarized Object Detector, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020.
 69. Wenzhao Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Metric Learning via Adaptive Learnable Assessment, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020.
 70. Cheng Ma, Zhengyu Jiang, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Face Super-resolution with Iterative Collaboration between Attentive Recovery and Landmark Estimation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020.
 71. Cheng Ma, Yongming Rao, Yian Cheng, Ce Chen, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Structure-Preserving Super Resolution with Gradient Guidance, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020.
 72. Guangyi Chen, Tianren Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Meta Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019.
 73. Guangyi Chen, Chunze Lin, Liangliang Ren, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Self-Critical Attention Learning for Person Re-Identification, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019.
 74. Shuyan Li, Zhixiang Chen, Jiwen Lu, Xiu Li, and Jie Zhou, Neighborhood Preserving Hashing for Scalable Video Retrieval, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019.
 75. Yongcheng Liu, Bin Fan, Gaofeng Meng, Jiwen Lu, Shiming Xiang and Chunhong Pan, Learning Densely Contextual Representation for Efficient Point Cloud Processing, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2019.
 76. Wenzhao Zheng, Zhaodong Chen, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Hardness-Aware Deep Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019. (oral)
 77. Yansong Tang, Dajun Ding, Yongming Rao, Yu Zheng, Danyang Zhang, Lili Zhao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, COIN: A Large-scale Dataset for Comprehensive Instructional Video Analysis, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 78. Yueqi Duan, Jiwen Lu, and Jie Zhou, UniformFace: Learning Deep Equidistributed Representation for Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 79. Yueqi Duan, Lei Chen, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Embedding Learning with Discriminative Sampling Policy, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 80. Yueqi Duan, Yu Zheng, Jiwen Lu, Jie Zhou, and Qi Tian, Structural Relational Reasoning of Point Clouds, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 81. Wanhua Li, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, Chunjing Xu, Jie Zhou, and Qi Tian, BridgeNet: A Continuity-Aware Probabilistic Network for Age Estimation, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 82. Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Spherical Fractal Convolution Neural Networks for Point Cloud Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 83. Lijie Liu, Jiwen Lu, Chunjing Xu, Qi Tian, and Jie Zhou, Deep Relational Reasoning Network for Monocular 3D Object Detection, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 84. Ziwei Wang, Jiwen Lu, Chenxin Tao, Jie Zhou, and Qi Tian, Learning Channel-wise Interactions for Binary Convolutional Neural Networks, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 85. Xin Yuan, Liangliang Ren, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Enhanced Bayesian Compression via Deep Reinforcement Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 86. Shaohui Liu, Yi Wei, Wang Zhao, and Jiwen Lu, Conditional Single-view Shape Generation for Multi-view Stereo Reconstruction, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019.
 87. Minghao Guo, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Dual-Agent Deep Reinforcement Learning for Deformable Face Tracking, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018. (oral)
 88. Chunze Lin, Jiwen Lu, Gang Wang, and Jie Zhou, Graininess-Aware Deep Feature Learning for Pedestrian Detection, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 89. Liangliang Ren, Jiwen Lu, Zifeng Wang, Qi Tian, and Jie Zhou, Collaborative Deep Reinforcement Learning for Multi-Object Tracking, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 90. Lei Chen, Jiwen Lu, Zhanjie Song, and Jie Zhou, Part-Activated Deep Reinforcement Learning for Action Prediction, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 91. Liangliang Ren, Xin Yuan, Jiwen Lu, Ming Yang, and Jie Zhou, Deep Reinforcement Learning with Iterative Shift for Visual Tracking, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 92. Xin Yuan, Liangliang Ren, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Towards Optimal Deep Hashing via Policy Gradient, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 93. Xudong Lin, Yueqi Duan, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Variational Metric Learning, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018.
 94. Yueqi Duan, Wenzhao Zheng, Xudong Lin, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Deep Adversarial Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018.
 95. Yueqi Duan, Ziwei Wang, Jiwen Lu, Xudong Lin, and Jie Zhou, GraphBit: Bitwise Interaction Mining via Deep Reinforcement Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018.
 96. Zhixiang Chen, Xin Yuan, Jiwen Lu, Qi Tian, and Jie Zhou, Deep Hashing by Discrepancy Minimization, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018.
 97. Yansong Tang, Yi Tian, Jiwen Lu, Peiyang Li, and Jie Zhou, Deep Progressive Reinforcement Learning for Skeleton-based Action Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018.
 98. Yongming Rao, Dahua Lin, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Learning Globally Optimized Object Detector via Policy Gradient, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018.
 99. Ji Lin, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Runtime Neural Pruning, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2017.
 100. Yongming Rao, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Attention-aware Deep Reinforcement Learning for Video Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2017.
 101. Yongming Rao, Ji Lin, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Learning Discriminative Aggregation Network for Video-Based Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2017.
 102. Venice Erin Liong, Jiwen Lu, Yap-Peng Tan, and Jie Zhou, Cross-Modal Deep Variational Hashing, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2017.
 103. Fangyu Liu, Shuaipeng Li, Liqiang Zhang, Chenghu Zhou, Rongtian Ye, Yuebin Wang and Jiwen Lu, 3DCNN-DQN-RNN: A Deep Reinforcement Learning Framework for Semantic Parsing of Large-Scale 3D Point Clouds, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2017.
 104. Yueqi Duan, Jiwen Lu, Ziwei Wang, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Learning Deep Binary Descriptor with Multi-quantization, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2017.
 105. Ji Lin, Liangliang Ren, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Consistent-Aware Deep Learning for Person Re-identification in A Camera Network, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2017.
 106. Rahul Rama Varior, Bing Shuai, Jiwen Lu, Dong Xu, and Gang Wang, A Siamese Long Short Term Memory Architecture for Human Re-Identification, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2016.
 107. Kevin Lin, Jiwen Lu, Chu-Song Chen, and Jie Zhou, Learning Compact Binary Descriptors with Unsupervised Deep Neural Networks, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2016.
 108. Anran Wang, Jianfei Cai, Jiwen Lu, and Tat Jen Cham, Modality and Component Aware Feature Fusion for RGB-D Scene Classification, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2016.
 109. Jiwen Lu, Venice Erin Liong, and Jie Zhou, Simultaneous Local Binary Feature Learning and Encoding for Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015.
 110. Lin Ma, Jiwen Lu, Jianjiang Feng, and Jie Zhou, Multiple Feature Fusion via Weighted Entropy for Visual Tracking, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015.
 111. Anran Wang, Jianfei Cai, Jiwen Lu, and Tat Jen Cham, MMSS: Multi-Modal Sharable and Specific Feature Learning for RGB-D Object Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015.
 112. Xianglong Liu, Lei Huang, Cheng Deng, Jiwen Lu, and Bo Lang, Multi-View Complementary Hash Tables for Nearest Neighbor Search, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015.
 113. Lin Ma, Xiaoqin Zhang, Weiming Hu, Junliang Xing, Jiwen Lu, and Jie Zhou, Local Subspace Collaborated Tracking, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2015.
 114. Jiwen Lu, Gang Wang, Weihong Deng, Pierre Moulin, and Jie Zhou, Multi-Manifold Deep Metric Learning for Image Set Classification, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2015.
 115. Venice Erin Liong, Jiwen Lu, Gang Wang, Pierre Moulin, and Jie Zhou, Deep Hashing for Compact Binary Codes Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2015.
 116. Junlin Hu, Jiwen Lu, and Yap-Peng Tan, Deep Transfer Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2015.
 117. Jiwen Lu, Gang Wang, Weihong Deng, and Pierre Moulin, Simultaneous Feature and Dictionary Learning for Image Set Based Face Recognition, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2014.
 118. Tzu-Yi Hung, Jiwen Lu, Yap-Peng Tan, and Shenghua Gao, Efficient Sparsity Estimation via Marginal-Lasso Coding, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2014.
 119. Anran Wang, Jiwen Lu, Gang Wang, Jianfei Cai, and Tat-Jen Cham, Multi-Modal Unsupervised Feature Learning for RGB-D Scene Labeling, European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2014.
 120. Junlin Hu, Jiwen Lu, and Yap-Peng Tan, Discriminative Deep Metric Learning for Face Verification in the Wild, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2014.
 121. Jiwen Lu, Gang Wang, and Pierre Moulin, Image Set Classification Using Multiple Order Statistics Features and Localized Multi-Kernel Metric Learning, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2013.
 122. Renliang Weng, Jiwen Lu, Junlin Hu, Gao Yang, and Yap-Peng Tan, Robust Feature Set Matching for Partial Face Recognition, IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2013.
 123. Jiwen Lu, Junlin Hu, Xiuzhuang Zhou, Yuanyuan Shang, Yap-Peng Tan, and Gang Wang, Neighborhood Repulsed Metric Learning for Kinship Verification, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2012.
 124. Jiwen Lu, Yap-Peng Tan, and Gang Wang, Discriminative Multi-Manifold Analysis for Face Recognition from A Single Training Sample Per Person, IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2011.
 125. Jiwen Lu and Yap-Peng Tan, Cost-Sensitive Subspace Learning for Face Recognition, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2010.