Faculty


photo

Jie Zhou ,Ph.D.

Professor

photo

Jianjiang Feng ,Ph.D.

Associate Professor

photo

Jiwen Lu ,Ph.D.

Associate Professor


Ph.D Candidates
Master Candidates

Alumni


Name Time in the lab Institution
Han Hu Ph.D.(2008-2014) Baidu
Jifeng Dai Ph.D.(2009-2014) Microsoft Research Asia
Siyuan Huang Undergraduate(2014-2016) University of California, Los Angeles
Lei Wang Master(2014-2017) Alibaba
Miao Xu Master(2014-2017) Alibaba
Hao Liu Ph.D.(2014-2018) Ningxia University
Yueqi Duan Ph.D.(2014-2019) Stanford University
Ziyan Wang Undergraduate(2015-2017) Carnegie Mellon University
Ruogu Lin Undergraduate(2015-2018) Carnegie Mellon University
Zhixiang Chen Ph.D.(2015-2019) Imperial College London
Ji Lin Undergraduate(2016-2017) Massachusetts Institute of Technology
Xin Yuan Master(2016-2019) The University of Chicago
Chunze Lin Master (2016-2019) SenceTime
Jifei Han Master (2016-2019) Huawei
Ziyan LI Master (2016-2019) Alibaba
Ruojin Cai Undergraduate(2017-2018) Cornell University
Yi Tian Undergraduate(2017-2019) Massachusetts Institute of Technology
Zian Wang Undergraduate(2017-2019) University of Toronto